Τὸ κινούμενον εἴτε ἄνθρωπος εἴτε χρῆμα ἢ καὶ σκιά τις πῶς κινεῖται; διὰ τί οἷόν τέ ἐστι κινεῖσθαι; ἡ δὲ κίνησις τί ἐστιν;

Τίνι τρόπῳ γίγνεται ἡ ἶρις; ἆρ’ ἔξεστιν ἠ μετεωρισμός; ἦ ὑπάρχουσι μηχαναί αἷστισιν ἔξεστι τὸν χρόνον διαπορεύεσθαι; καὶ τίς ἐστι μετρητῆς τινὸς δυνάμεως ἡ μεγίστη ἐν τῇ φύσει ὑπάρχουσα ποσότης; Μῶν τὸ κενὸν λεγὀμενον ἄπειρον τῷ ὄντι παντῶν κενόν ἐστιν; Τίνα ἐστὶν ἐν τῇ φυσικῇ ἐπιστήμῃ τὰ ἔτι καὶ νῦν ἄλυτα προβλήματα;

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Ἀποδεικνύει το βιβλίον, ὄ περ δωρεὰν κατέθηκαν οἱ ἐν τῷ Μotion Μountain ἐργαζόμενοι, πῶς ἐξῆν τὰ τοιαῦτα ἐξελιχθῆναι αἰνίγματα ἤδη δισχίλια ἔτη καὶ πεντακόσια ἐρευνηθέντα. Τοῦτο τὸ βιβλίον κατὰ πᾶσαν πτυχὴν καὶ ἡδονὴν παρέχει και θαύματα ἀποκαλύπτει καὶ ἐς σκέψιν προκαλεῖ.